Wmo aangenomen door Eerste Kamer

Wmo aangenomen door Eerste Kamer

8 juli 2014 - De Eerste Kamer heeft dinsdag 8 juli 2014 na een debat met staatssecretaris Van Rijn (VWS) en minister Plasterk (BZK) de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 aangenomen. De Wmo 2015 zal 0p 1 januari 2015 in werking treden.

Wmo

Het wetsvoorstel vervangt de Wet maatschappelijke onder-steuning (Wmo) en maakt gemeenten verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, chronische psychische en/of psychosociale problemen. 
Ouderen en mensen met een beperking krijgen straks via de Wmo 2015 passende ondersteuning (begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke hulp) aangeboden, die erop gericht moet zijn dat mensen (langer) thuis/in de eigen leefomgeving kunnen blijven wonen. 

Hiertoe zullen de cliëntgegevens ver-strekt worden aan de gemeen-ten zodat de ondersteuningsbehoefte op maat afgestemd kan worden met de cliënt. De eigen mogelijkheden en behoeftes van de cliënt zelf en zijn of haar mantelzorger zijn hierbij het uitgangspunt.

Indien de cliënt niet zelf of niet binnen de voor hem of haar vertrouwde omgeving een passende oplossing kan vinden, moet de gemeente ondersteuning bieden.
Daarnaast geldt dat voor mensen met psychische of psychosociale problemen of voor mensen die, al dan niet in verband met risico's voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, de thuissituatie hebben verlaten, de gemeenten voorziet in de behoefte aan beschermd wonen en opvang.

De staatssecretaris zal in de komende maanden nauw contact onderhouden met de wethouders. Er zullen door het hele land diverse wethoudersbijeenkomsten georganiseerd gaan worden.
Tijdens deze bijeenkomsten spreekt Van Rijn de wethouders over de voortgang van de transitie. Op deze manier houdt de staatssecretaris vinger aan de pols en kan hij tijdig handelen waar nodig. Daarnaast wisselen wethouders kennis en ervaringen met elkaar uit.

Terug naar overzicht
Enspiratie